Βγήκε το NetBeans Spring Boot plugin για το Spring Boot v1.4.

Κυκλοφόρισε το NetBeans Spring Boot plugin για το Spring Boot v1.4.

Το plugin ειναι διαθέσιμο στο Plugin Manager του NetBeans IDE 8.1 και στο NetBeans Plugin Portal:

http://plugins.netbeans.org/plugin/67888/nb-springboot

Το change log είναι:

  • Upgrade to Spring Boot version 1.4.
  • Enhancements to file template wizards that generate Java classes. Now the standard NetBeans widgets are used, providing better name proposals and a choice of source/test location and the destination package.
  • Enhancements to the wizards for the application.properties file, additional configuration metadata, and Spring Data repository interfaces. These now offer specific customization options.
  • The file templates are now shown only if the relevant dependencies are present, e.g., the REST Controller Class is shown only if there is a dependency on spring-boot-starter-web.
  • Devtools restart and reload now work when the project is run/debugged through the Spring Maven plugin.
  • Fixed several UI glitches.
  • Enhanced Controller and RestController templates.

Εδώ θα βρείτε τα θέματα που επιλύθηκαν https://github.com/AlexFalappa/nb-springboot/milestone/4?closed=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.